خواص مکانیکی خاک
رایگان
خواص مکانیکی خاک

  خواص مکانیکی خاک در خاک شنی تنها وزن باعث افزایش مقاومت می گردد خاک های شنی چسبندگی ندارند بنابراین مقاومت آنها تنها در اثر اصطکاک داخلی است وزن بر روی مقاومت خاک رسی تاثیر ندارد خاک های رسی اشباع اصطکاک داخلی ندارند مقاومت خاک از طریق همچسبی cohesion و اصطکاک داخلی ایجاد می شود […]

مشاهده و دانلود