خوشه بندی داده با الگوریتم K-means
رایگان
خوشه بندی داده با الگوریتم K-means

خوشه بندی داده با الگوریتم K-means مقاله ای مفید در مورد خوشه بندی. ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادهﻫﺎ، ﺧﻮﺷﻪ  ﺑﻨﺪی دادهﻫﺎی ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺸﺎﺑﻪ، درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﻴﺎء داده ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺰاﻳﻲ از ﻛﻼسﻫﺎ، ﺧﻮﺷﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﻛﻪ اﺷﻴﺎی [...]

مشاهده و دانلود