جلسه هفتم تجزیه و تحلیل سیستمها
رایگان
جلسه هفتم تجزیه و تحلیل سیستمها

جلسه هفتم تجزیه و تحلیل سیستمها مثالی از یک سیستم زیستی(مدل جمعیتی پنگوئن ها) پاسخ مدل جمعیت پنگوئن ها ۱- همانگونه که گفته شد جمعیت پنگوئن ها متغیر حالتی است که با میزان جوجه آوری و مرگ و میر افزایش و کاهش می یابد. ۲- زمانی تعادل داریم که نرخ جوجه آوری و مرگ و میر یکسان […]

مشاهده و دانلود