ابزار های جدید کنترل کیفی
رایگان
ابزار های جدید کنترل کیفی

ابزار های جدید کنترل کیفی u1-برای هر عنصری که با موضوع درگیرمیشود یک نماد به نموداراضافه کنیم u2-هرعنصر را با بقیه مقایسه کنیم.ازتاثیر فلشها برای اتصال عناصرمرتبط به هم استفاده کنیم(تاثیری هرعنصررابرعنصردیگرنمایش دهیم) u-اگر۲عنصربریکدیگرتاثیرمیگذارندبرای بازتاب قوی ترباید فلش رارسم کنیم. [...]

مشاهده و دانلود