مدیریت خلاقیت و نوآوری
رایگان
مدیریت خلاقیت و نوآوری

مدیریت خلاقیت و نوآوری مغز ا نسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده  است که هرکدام مهارتها وفعالیتهای فکری خاصی  را برعهده دارند. اطلاعات در مغز انسان به دو شیوه متفاوت گردآوری و پردازش می شود،نیمکره چپ که به مغزقضاوت کننده مشهور است ، تجزیه وتحلیل ، مقایسه و سپس انتخاب می کند و ، نیمکره […]

مشاهده و دانلود