دقت مانومتر تفاضلی Barcroft  در مطالعات تنفسی
رایگان
دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی

دقت مانومتر تفاضلی Barcroft  در مطالعات تنفسی اگر چه از دستگاه Barcroft به وفور در بررسی تنفس د رسیالات بیولوژیکی استفاده می شود ولی هیچ مطلبی پیدا نکردیم که در آن دقت حاصله از دستگاه مذکور را ارائه داده باشد که باعث تعجب است بویژه هنگامیکه در نظر بگیریم که دستگاه Barcroft برای کارهای مقایسه [...]

مشاهده و دانلود