سنسور
رایگان
سنسور

سنسور فهرست : —آشنایی —دسته بندی سنسور ها —کاربرد سنسورها —سنسور های مورد استفاده درROV —جمع بندی —انواع سنسورها از نظر عملکردی: —محیطی —بازخورد —فعال —سنسور غیرفعال انواع سنسورها ازنظر فاصله با هدف: —سنسورهای تماسی — سنسورهای تشخیص تماس — سنسورهای نیرو-فشار —سنسورهای مجاورتی انواع سنسورها از [...]

مشاهده و دانلود