قانون کار ایران
رایگان
قانون کار ایران

قانون کار ایران قانون کار ایران شامل ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده می باشد که در مهر ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده است.این فصول به ترتیب شامل: فصل اول: تعاریف کلی و اصول فصل دوم: قرارداد کار فصل سوم: شرایط کار فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت کار فصل پنجم: آموزش و اشتغال فصل […]

مشاهده و دانلود