مدیریت ریسک در نظام سلامت
رایگان
مدیریت ریسک در نظام سلامت

مدیریت ریسک در نظام سلامت مدیریت ریسک (خطر) چیست؟ مسئولیت آن در سازمان شما با چه کسی است؟ مخاطره – هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یاتخریب یا از دست دادن تجهیزات ودارایی سازمان شود ریسک – احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار […]

مشاهده و دانلود