نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم
رایگان
نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم

نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم بخشی از پاورپوینت نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم : اولین اقدام رسمی در ایجاد سیستم مبتنی بر کامپیوتر که اطلاعات حل مسئله را برای مدیر فراهم کند سیستم اطلاعات مدیریت MIS نام گذاری شد. سیستم اطلاعات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده درسطح سازمان است که [...]

مشاهده و دانلود