آموزش مجازی و ریاضیات
رایگان
آموزش مجازی و ریاضیات

آموزش مجازی و ریاضیات فهرست مطالب: آموزش مجازی آموزش مجازی در ریاضیات آموزش مجازی در دانشگاه فردوسی آموزش بکمک کامپیوتر ۴Computer based instruction –استفاده از کامپیوتر بعنوان یک ابزار تدریس ۴Computer aided learning –محیط یادگیری غیر متصل ۴Web-based Distance Learning (elearning) –محیط یادگیری [...]

مشاهده و دانلود