برنامه ملی مبارزه با سل
رایگان
برنامه ملی مبارزه با سل

برنامه ملی مبارزه با سل هدف کلی: کاهش هر چه سریعتر شیوع سل در جامعه است تا آنجاکه این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی جامعه مطرح نباشد. مقدمه بر طبق اهداف توسعه هزاره و برنامه جهانی مبارزه با سل : جهان تا سال ۲۰۱۵ م می بایستی به توقف رشد بروز سل و از […]

مشاهده و دانلود