مدل مرجع COBIT در عارضه یابی فرآیندهای
رایگان
مدل مرجع COBIT در عارضه یابی فرآیندهای

مدل مرجع COBIT در عارضه یابی فرآیندهای حرکت شرکت ملی حفاری ایران به سوی حاکمیت فناوری اطلاعات حاکمیت فناوری اطلاعات بر عهده مدیران اجرایی سازمان بوده، شامل مدیریت، ساختاردهی به سازمان‌ و فرآیندهایی برای اطمینان از حرکت فناوری اطلاعات در راستای استراتژی‌ها و اهداف سازمان است (COBIT, Ver 4.1). [...]

مشاهده و دانلود