مدیریت مواد و کارخانه
رایگان
مدیریت مواد و کارخانه

مدیریت مواد و کارخانه بر این اساس ارزیابی، مبتنی بر سه مرحله خواهد بود: در اولین مرحله استراتژی و اهداف کلی سازمان و یا برنامه تبیین ‌می گردد. مرحلۀ دوم در بردارندۀ تعریف و ممیزی فعالیت ها است. در مرحلۀ سوم برنامه‌ریزی برای آینده صورت ‌می پذیرد. چرا ارزیابی سریع مهم است؟ ارزیابی های منظم […]

مشاهده و دانلود