کاربرد فناوری نانو در شریانهای حیاتی
رایگان
کاربرد فناوری نانو در شریانهای حیاتی

کاربرد فناوری نانو در شریانهای حیاتی پیرو طرح مطالعاتی کاربرد های فناوری نانو در حوزه های مختلف مهندسی عمران که در تابستان ۱۳۸۳ به سفارش ستاد نانو توسط TDSC  انجام شد و نظر به اهمیت چالش زلزله، مطالعات تخصصی کاربردهای احتمالی فناوری نانو در کاهش خطرات زلزله از اردیبهشت ۱۳۸۴ از سوی ستاد نانو بر [...]

مشاهده و دانلود