مدیریت تغییر و نوآوری
رایگان
مدیریت تغییر و نوآوری

مدیریت تغییر و نوآوری دو نیروی درونی و بیرونی مدیران را تحت فشار قرار می دهند. نیروهای بیرونی پدید آورنده تغییر منابع متعددی دارند. مانند تغییر در محل بازار، قوانین و مقررات دولتی، فناوری، بازار کار، تغییرات اقتصادی. نیروهای درونی، از عملیات داخل سازمان یا تغییرات بیرونی ناشی می شوند. مانند [...]

مشاهده و دانلود
اصول و مبانی مدیریت
رایگان
اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت ایجاد سازمان یادگیرنده ترجمه محمدرضا زالی – مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ( ۳ نفر) مدیریت استراتژیک – فرد آر دیوید ترجمه دکتر علی پارساییان نشر فرهنگ و هنر(۴ نفر) ساختن برای ماندن – ترجمه فضل اله امینی (۳ نفر) پنج دشمن کار تیمی – مترجم فضل الله امینی نشر فرا( ۳نفر) […]

مشاهده و دانلود