درس اول ادبیات نهم
رایگان
درس اول ادبیات نهم

درس اول ادبیات نهم آفزینش همه تنبیه خداوند دل استبامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهارآفرینش همه تنبیه خداوند دلست دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود             هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار کوه و دریا و […]

مشاهده و دانلود