جزوه شبیه سازی کامپیوتر- بخش اول
رایگان
جزوه شبیه سازی کامپیوتر- بخش اول

جزوه شبیه سازی کامپیوتر بخش اول منابع Discrete Event System Simulation, Jerry Banks et all, Fourth Edition, 2005, Prentice-Hall شبیه‌سازی سیستمهای گسسته پیشامد، هاشم محلوجی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف فهرست مطالب این بخش به صورت خلاصه تعریف شبیه سازی چه وقت شبیه‌سازی ابزار مناسبی است؟ مزایا و [...]

مشاهده و دانلود