شش سیگما
رایگان
شش سیگما

شش سیگما دمینگ شش سیگما را واژه ای در برگیرنده مفهوم مستمر فرایندهای روزمره می داند .آنچه به عنوان بهبود مستمر مطرح هست چیزی جز به کارگیری و استقرار تکنیک های حل مساله جهت به کارگیری بهبودها و سپس استفاده از نمودارهای رفتار فرایند به منظور کنترل آنچه حاصل شده است، نیست. از نقطه نظر […]

مشاهده و دانلود