طرح درس سرطان روده – تخصصی
4000 تومان
طرح درس سرطان روده – تخصصی

طرح درس سرطان روده – تخصصی هدف کلی: در پایان این درس دانشجو باید با مفهوم سرطان روده  آشنایی داشته باشد و بتواند آموخته های خود را در حین مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتلا به سرطان بکار ببرد. اهداف ویژه : در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود که : اپید میولوژی سرطان […]

مشاهده و خرید