آمار و احتمالات مهندسی
1000 تومان
آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی موضو عات برسی شده در پاور پویینت آمار و احتمالات مهندسی: -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی ویژگی های انحراف چارکی ۱- این شاخص چون میزان پراکندگی در اطراف مرکز توزیع را نشان [...]

مشاهده و خرید