فیلترها و سنتز مدار
رایگان
فیلترها و سنتز مدار

فیلترها و سنتز مدار —فیلتر ها مدارهایی هستند که تنها قسمتی از باند فرکانسی را از خود عبور می دهند و یا اینکه در طیف سیگنال های ورودی خود تغییرات ایجاد می کنند.   جهت طراحی فیلترها —مشخصه ایده آل دامنه یا فاز آنها توسط منحنی هایی پیوسته و دارای مشتق محدود تقریب زده می […]

مشاهده و دانلود