مدیریت تغییر
رایگان
مدیریت تغییر

مدیریت تغییر درمحیط مراقبت سلامتی کنونی ،تغییر سازمانی برای تطابق اساسی است. تغییرغیرقابل اجتناب است وبرای توسعه لازم است. تغییرخلاقانه ضامن رشد وبقا است. تغییرفرآیندی پیوسته واشکار است تا اینکه یک حادثه وواقعه باشد. مدیران پرستاری باید به تغییر به عنوان یک چالش بنگرندوهمکاران را به شرکت در آن [...]

مشاهده و دانلود