شبکه های VLSI-ULSI
رایگان
شبکه های VLSI-ULSI

چکیده مقاله یک سیستم یکپارچه را برای طراحی فیزیکی شبکه های VLSI-ULSI اجرا وبررسی می کند.مکانیزم سلسله مراتبی تشریح وکارآمدیزیادی دارد.سیستم های طراحی فیزیکی در سه لایه مختلف جمع می شوند که عبارتنداز: لایه ارتباط داه ها (DLL) , لایه مدیریت داده ها (DML), ولایه نمایش داده ها(DLL). یک ساختاری [...]

مشاهده و دانلود