آشنایی با الگوریتم های زمانبندی
رایگان
آشنایی با الگوریتم های زمانبندی

آشنایی با الگوریتم های زمانبندی اهداف زمانبندی پردازنده Utilization پردازنده- تا جای ممکن، پردازنده اشغال نگه داشته شود. برون دهی- تعداد پردازه هایی که اجرای آنها در واحد زمان تکمیل می شود. زمان turnaround- زمان سپری شده برای اجرای یک پردازه خاص زمان انتظار- میزان زمان انتظار پردازه در صف برای [...]

مشاهده و دانلود