نوشتار علمی – فنی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

نوشتار علمی – فنی

نوشتار علمی – فنی رایج ترین وسیله ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین اهالی دانش و فن زمان تولید کاری انجام شده باشد وضعیت مشخصی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته باشد اهمیت برقراری ارتباط مناسب بین [...]

مشاهده و دانلود
مفهوم ارائه 5000 تومان

نسخه PDF دارد

مفهوم ارائه

مفهوم ارائه ۱-۱ تعریف ارائه در لغت به معنای نشان دادن و نمایش دادن آمده است و در زبان فارسی بصورت ارائه کردن و ارائه دادن بکار می رود در واقع ارائه انتقال مفهوم از ذهن و یا احساس خود به ذهن و [...]

مشاهده و دانلود
روشهای گردآوری اطلاعات 5000 تومان

نسخه PDF دارد

روشهای گردآوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات ¨یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. ¨چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت [...]

مشاهده و دانلود