بخش پاورپوینت سینما

مقالات تخصصی و کاربردی رشته سینما

ورود سینما به ایران

ورود سینما به ایران

ورود سینما به ایران žمظفرالدینشاه در فروردین سال ۱۲۷۹ از تهران به مقصد اروپا حرکت کرد. در این سفر بود...